ਵਿੰਟਰ ਸੇਲ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10% ਦੀ ਛੋਟਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਾ (“ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ”) ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ 2016 (“ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ”) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2011 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.drvaidyas.com (“ਵੈਬਸਾਈਟ”) (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਰਬੋਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਬੋਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ (“ਹਰਬੋਲਾਬ”/”ਅਸੀਂ”/”ਸਾਨੂੰ”/”ਸਾਡੀ”) ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ("ਤੁਸੀਂ"/"ਤੁਹਾਡੀ") ਦੇ ਗਾਹਕ/ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ..

ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਬੋਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਡਾਕ ਕੋਡ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਕਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ/ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ, 1872 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਅਯੋਗ” ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡਿਸਚਾਰਜਡ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ ਖਪਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਕਸੈਸ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ (ਪੰਨਾ ਕੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਮਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀਆਂ, ਵਰਣਨ, ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ; ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਰਤੋਂ; ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੋਬੋਟ, ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਕਾਪੀ, ਵੇਚਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹਰਬੋਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਚਿੱਤਰ, ਟੈਕਸਟ, ਪੰਨਾ ਲੇਆਉਟ, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ www.drvaidyas.com ਜਾਂ ਹਰਬੋਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਾ ਟੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ "ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸਟ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਗਾਹਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ MRP 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵੈਬਸਾਈਟ / ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਟ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ/ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਟਰਨ

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ care@drvaidyas.com 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +91 2248931761 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ।
 • ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ), ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ l ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
 • ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
 • ਕਿ ਜਿਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
 • ਕਿ ਡਾ. ਵੈਦਿਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਗਾਹਕ ਹਰਬੋਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ / SMS / ਈਮੇਲ / ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਡ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ:

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ।
 • ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ;
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ।
 • ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ।
 • ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ,
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ।

ਰੰਗ

ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨੀਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ Service ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ / ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲਸੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਸੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਚਨਾ

ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ.

ਸਹੀ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊ ਏਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

1M +

ਗਾਹਕ

5 ਲੱਖ +

ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

1000 +

ਸ਼ਹਿਰ

ਲਈ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ "{{ truncate(query, 20) }}" . ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕੁਝ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਵਰਡ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
{{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activeDiscountedPrice, 2) }} {{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activePrice,2)}}
ਫਿਲਟਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
ਦਿਖਾ {{ totalHits }} ਉਤਪਾਦs ਉਤਪਾਦs ਲਈ "{{ truncate(query, 20) }}"
ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ :
{{ selectedSort }}
ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
{{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activeDiscountedPrice, 2) }} {{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activePrice,2)}}
 • ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
ਫਿਲਟਰ

{{ filter.title }} ਆਸਮਾਨ

ਓਹ!!! ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਜ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ